Choose format

In stock
NOK 579

Tap av retten til å kjøre bil

«Tap av retten til å kjøre bil» redegjør for regelverket om tap av retten til å kjøre bil, blant annet som følge av å kjøre med ulovlig hastighet, ruskjøring, uforsvarlig kjøring og så videre.

Boka redegjør også for reglene for tilbakekall av førerrett som følge av blant annet sviktende helse, mangelfulle kjøreferdigheter eller dårlig vandel. Beslag av førerkort er også behandlet. Boka redegjør dessuten blant annet for reglene for nekting av førerkort, tilbakekall av kjøreseddel, bruksforbud for motorvogn (avskilting), tilbakeholdsrett i motorvogn og inndragning av motorvogn. Politidirektoratets rundskriv med håndhevingsinstruks i førerkortsaker og Helsedirektoratets førerkortveileder står sentralt i fremstillingen.

Boka vil være nyttig for advokater, dommere, politijurister, leger og andre som arbeider med eller får befatning med trafikksaker. Det er første gang det utgis en egen, samlet fremstilling av dette regelverket i Norge.

Detailed information

  • Pages: 264
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056807
  • Publication date: 11.04.2022
  • Book group: 221

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co. og SpareBank1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat.
More about the author