Choose format

In stock
NOK 1 499

Tvisteloven

Kommentarutgave, bind I. 2. utgave

Detailed information

  • Pages: 792
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020303
  • Publication date: 19.08.2013
  • Book group: 221
Tvisteloven representerer den største alminnelige prosessreformen på nær 100 år. I dette verket kommenteres hver enkelt paragraf i loven.
Tvisteloven bygger på grunnleggende prosessprinsipper i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 6, og har fokus på en sakstilpasset behandling og en dommerstyrt prosess. Den har nye regler om mekling, om behandling av mindre krav og om gruppesøksmål. Systematikken er ny, og det introduseres en rekke nye begreper.

Forfatterne kommenterer hver enkelt paragraf i loven, blant annet i lys av den omfattende rettspraksis som er kommet til etter at den trådte i kraft. Etter hver bestemmelse er det tatt inn henvisninger til relevante forarbeider og til korresponderende bestemmelser i tvistemålsloven. I tillegg har forfatterne utarbeidet to lovspeil. Det ene gir en samlet oversikt over samtlige bestemmelser i den nye loven og hvilke bestemmelser de tilsvarer i den gamle loven. Det andre tar utgangspunkt i den gamle loven og viser hvor tilsvarende paragrafer er å finne i den nye loven.

Målgruppe for boken er alle som har behov for å sette seg inn i tvisteloven, og de som trenger et oversiktlig oppslagsverk i sivilprosess.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Tore Schei

Tore Schei er høyesterettsjustitiarius. Han ledet Tvistemålsutvalget.

(Foto: Sturlason)
More about the author

Dag Bugge Nordén

Dag Bugge Nordén er førstelagmann i Agder lagmannsrett. Han var medlem av Tvistemålsutvalget.
More about the author

Arnfinn Bårdsen

Arnfinn Bårdsen er høyesterettdommer. Han er dr. juris og var medlem av Tvistemålsutvalget.
More about the author

Christian Reusch

CHRISTIAN REUSCH er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1995). Han har vært dommerfullmektig, utreder i Høyesterett og sekretær for Tvistemålsutvalget, som utredet tvisteloven. Fra 1999 til 2017 var Reusch advokat hos Regjeringsadvokaten, og han fikk møterett for Høyesterett i 2003. Reusch er partner i Simonsen Vogt Wiig advokatfirma, der han leder tvisteløsningsavdelingen.
More about the author

Toril M Øie

Toril M. Øie er høyesterettsdommer. Hun har tidligere hatt fagansvar for prosess i Justisdepartementets lovavdeling.
More about the author