Choose format

In stock
NOK 439

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Hør forfatterne i Fafopodden

Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern.

Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep.

Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep.

Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041438
  • Publication date: 06.07.2020
  • Book group: 223

Terje Olsen

Terje Olsen er ph.d. i sosiologi og cand.philol. i sosialantropologi. Han er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking. Han har gjennom mange år arbeidet med forskning knyttet til situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. I flere studier har han arbeidet med spørsmål om rettssikkerhet, beskyttelse mot overgrep og utsatthet for hatefulle ytringer.
More about the author

Britt Karin Bakkefjell

Britt Karin Bakkefjell, enhetsleder, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset
More about the author

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og doktorgradsstipendiat. Hun har en master i funksjonshemming og samfunn (NTNU); masteroppgaven omhandlet politiets erfaringer med avhør av personer med utviklingshemming. Nina har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, Stiftelsen SOR, Høgskulen på Vestlandet og avhør ved Statens barnehus i politiet. Hun har gitt ut bøker om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og vært medforsker i et prosjekt om rettssikkerhet for personer med kognitive vansker. Hennes doktorgradsarbeid omhandler rettigheter for mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.
More about the author

Anne Liv Engbråten

Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier, Habiliteringsteamet for voksne, Nordlandssykehuset Bodø
More about the author

Heidi Lubinski Hansen

Heidi Lubinski Hansen, seniorrådgiver, Statens Barnehus Bodø
More about the author

Hilde Margrete Kristiansen

Hilde Kristiansen, enhetsleder, Habiliteringsteamet for voksne, Finnmarkssykehuset Kirkenes
More about the author