Choose format

NOK 399
Coming for sale

Utviklingshemming og seksuelle overgrep

Kunnskap, rettssikkerhet og beskyttelse

Detailed information

  • Pages: 250
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215041438
  • Publication date: 22.06.2020
  • Book group: 223
Personer med utviklingshemming er mer utsatt for seksuelle overgrep enn andre, men har i praksis et svakere vern.

Utviklingshemmede er en heterogen kategori mennesker, men et fellestrekk er at det er personer som kan ha problemer med å forstå, uttrykke seg og bli forstått. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å fortelle om overgrep.

Boken bidrar til å utvikle et kunnskapsgrunnlag om situasjonen for utviklingshemmede når det gjelder risiko for og beskyttelse mot overgrep. Forfatterne av de ulike kapitlene diskuterer konkrete eksempler med utgangspunkt i erfaringer fra egen arbeidshverdag. Samlet belyser kapitlene i boken ulike sider ved forebyggende virksomhet, straffeforfølgning ved lovbrudd, rettssikkerhetshensyn og generell kunnskapsutvikling på feltet. Boken har også to kapitler som omhandler situasjoner der personer med utviklingshemming selv er mistenkt, tiltalt eller dømt for overgrep.

Alle kapitlene er skrevet av høyt kvalifiserte profesjonsutøvere og forskere med omfattende erfaring og kompetanse innenfor sine fagfelt.

Terje Olsen

Terje Olsen er sosialantropolog og forskningsleder ved FAFO. Han har gjennom flere år arbeidet med forskning om inkludering, deltakelse, nedsatt funksjonsevne og situasjonen for unge. Han er redaktør av tidsskriftet Nordisk Välfärdsforskning | Nordic Welfare Research.
More about the author

Britt Karin Bakkefjell

More about the author

Nina Christine Dahl

More about the author

Anne Liv Engbråten

More about the author

Heidi Lubinski Hansen

More about the author

Hilde Margrete Kristiansen

More about the author