Choose format

In stock
NOK 1 929

Vegtrafikkloven

Lovkommentar 6. utgave
Boka gir en samlet kommentar til vegtrafikkloven, trafikkreglene og skiltforskriften og inneholder dessuten redegjørelser for mye av det øvrige forskriftsverket på vegtrafikkens område.

Kommentarutgaven foreligger nå i 6. reviderte utgave. Denne utgaven er i sin helhet revidert og ajourført med regelverksendringer og ny rettspraksis, samtidig som noen av kommentartekstene er omskrevet og forbedret, blant annet kommentaren til vegtrafikkloven § 3.

En samlet oversikt over endringer i vegtrafikkloven siden 1965 er tatt inn som et eget vedlegg. Boka inneholder også blant annet doms- og stikkordregister.

Som egne vedlegg er det i denne utgaven av boka tatt inn en kort omtale av loven om intelligente transportsystemer (ITS-loven) og loven om selvgående kjøretøyer.

Boka er forsøkt ajourført per 1. januar 2019.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 928
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215029894
  • Publication date: 29.04.2019
  • Book group: 221

Bjørn Edvard Engstrøm

Bjørn Edvard Engstrøm er tidligere lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har også arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling, rederiet Fred. Olsen & Co. og SpareBank1 Gruppen AS. Han har vært vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig og vernepliktig krigsadvokat.
More about the author