Choose format

In stock
NOK 639

Viltloven

Kommentarutgave

Hør podcast: Hvilke lovregler gjelder på jakt?

www.juridiskabc.no

Viltlovens formål er at viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne rammen kan viltet høstes til gode for landbruksnæringen og friluftslivet. En stor del av viltforvaltningen knytter seg til utøvelsen av jakt og fangst. Jakt og fangst har lange tradisjoner i Norge, og er en vital del av norsk friluftsliv - ca. 12 prosent av Norges voksne befolkning er registrerte jegere. Salg av jaktrettigheter utgjør en viktig del av det landbruksbaserte reiselivet og har stor økonomisk betydning.
Boken gir en systematisk gjennomgang av samtlige bestemmelser i viltloven med relevant forskriftsverk og rettspraksis. Fremstillingen behandler også sentrale regler i hundeloven med betydning for viltet og regler om retten til jakt og fangst i lov om bygdeallmenninger.

Denne boken er også tilgjengelig i ajourført utgave på kommentarutgaver.no, Universitetsforlagets digitale juridiske bibliotek. Tjenesten er fullt søkbar og knyttet opp mot LovdataPro. For mer informasjon og bestilling av gratis prøvetilgang, se kommentarutgaver.no.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215023069
  • Publication date: 15.08.2016
  • Book group: 221

Håvard H. Holdø

Håvard H. Holdø er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten. Han har tidligere jobbet som utreder i Norges Høyesterett og advokat i Kluge Advokatfirma, og han har vært redaktør for Jussens Venner og vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.
More about the author