Velg format

kr 439

Modernisering i barnevernet

ideologi, kontekst og kompetanse
Dette er en viktig bok for alle som er opptatt av kompetanseutvikling i barnevernet.

Reform og modernisering har preget barnevernet i lang tid. Det har gitt lovendringer, ny organisering og fagutvikling med fokus på nye forskningsbaserte programmer. Endringene i barnevernet er en del av en internasjonal trend som kan forankres i liberalistisk ideologi med stor vekt på styrking av individets og familiens rettigheter, hevder forfatterne av denne boka.

Her presenteres forskning og erfaring som viser at dette gir flere utfordringer i det kommunale barnevernet. Spesielt er dette knyttet til modernisering og fagutvikling. Boken viser hvilke utfordringer som oppstår når barnevernet i de fleste kommuner foregår i små enheter og kravet til kompetanseutvikling ikke alltid kan innfris. Forfatterne peker på tiltak som kan iverksettes for å motvirke faglig ensomhet og sikre en kunnskapsbasert og refleksiv praksis. De viser hvordan samarbeidet med andre hjelpeinstanser kan organiseres, og de drøfter hvordan familiene best kan følges opp etter omsorgsovertakelse.

Boken er skrevet for studenter, ansatte i barnevernet og ansvarlige for utdanning av barnevernsarbeidere.

Bokens redaktører er Willy Lichtwarck, forskningsleder ved Nordlandsforskning og professor ved Høgskolen i Bodø og Graham Clifford, professor ved NTNU, Regionsentret for barne- og ungdomspsykiatri og forsker ved Nordlandsforskning. Medforfattere er stipendiat Catrine Torbjørnsen Halås og førstelektor Asgeir Solstad fra Høgskolen i Bodø, og stipendiat Ingunn T. Ellingsen ved Universitetet i Stavanger.
___________

«Boka anbefales til ledere i barneverntjenesten, i Bufetat og i BUP, og til politikere og ansvarlige for utdanningene til disse instansene.» Jorunn Gjerdrem i Fontene Forskning

Informasjon om boka

  • Sider: 200
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215011745
  • Utgivelsesdato: 11.08.2010
  • Bokgruppe: 213

Graham Clifford

Graham Clifford (f.1947), dr.filos, professor i sosialt arbeid ved NTNU, Regionsenter for barn og unges psykisk helse, og seniorforsker ved Nordlandsforskning. Tidligere leder ved Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge. Har arbeidet med evaluering av barneverntjenester, og studier av geografisk og sosialfordeling av tjenester for barn, frivillighet og tjenestetilbud for eldre.
Mer informasjon om forfatteren

Willy Lichtwarck

Willy Lichtwarck er professor ved Institutt for sosialt arbeid på Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU / Nord Universitet. Han har de senere årene hatt ansvar for omfattende forsknings- og prosjektvirksomhet innenfor barnevern, sosiale tjenester og NAV, og har utgitt en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt.
Mer informasjon om forfatteren