Velg format

På lager
kr 1 029

OMGJØRING

En forvaltningsrettslig fremstilling
Når en offentlig tillatelse trekkes tilbake eller endres, sier man at avgjørelsen «omgjøres». Utenfor klagesaker vil de alminnelige vilkårene for omgjøring følge av forvaltningsloven § 35. Men siden vilkårene i denne bestemmelsen er både vage og uklare, legges det til rette for en situasjon der den private ikke kan forutsi sin rettsposisjon, der forvaltningen er forhindret i å anvende loven likt, og der domstolenes kontrollmuligheter blir vesentlig begrenset.

Slike svakheter blir forsøkt avhjulpet i denne boken. Gjennom en grundig analyse av et bredt rettskildemateriale blir det gitt en oversikt over forvaltningens alminnelige omgjøringsadgang.

Fremstillingen baserer seg på forfatterens doktorgradsavhandling over samme emne, men er skrevet for et bredt rettsanvendende publikum. Særlig ansatte i forvaltningen vil ha glede av boken, samtidig som den kan komme til nytte for sakførende parter og dommere.

Informasjon om boka

  • Sider: 512
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215046303
  • Utgivelsesdato: 11.06.2021
  • Bokgruppe: 221

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er advokat ved Kommuneadvokaten i Bergen. Hun har en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har tidligere vært dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Tøssebro har publisert innenfor fagfeltene stats- og forvaltningsrett, strafferett og metodelære, blant annet bøkene Omgjøring og Rettsstrid og artiklene 'The Principle of Non-Retroactivity and its Application to Administrative Decisions, 'Læren om begrenset domstolskontroll', og 'Det relative relevansbegrepet'. Tøssebro er for øvrig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss.
Mer informasjon om forfatteren