Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er utdannet Master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (2015) og LL.M i sjørett ved University of Southampton (2013). Hun avla muntlig sensur av sin masteroppgave våren 2015, og tiltrådte samme år som universitetsstipendiat ved samme fakultet. Hun har tidligere utgitt Rettsstrid (2015). Ved siden av sitt doktorgradsarbeid, er hun nemndmedlem i Utlendingsnemnda og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Hun er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk juss.

Bøker av Henriette Nilsson Tøssebro