Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro (1988) er utdannet jurist fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og har ph.d. i rettsvitenskap fra samme universitet. Tøssebro har publisert innenfor fagfeltene stats- og forvaltningsrett, strafferett og metodelære, blant annet bøkene Omgjøring og Rettsstrid og artiklene 'The Principle of Non-Retroactivity and its Application to Administrative Decisions, 'Læren om begrenset domstolskontroll', og 'Det relative relevansbegrepet'. Tøssebro er for øvrig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss. Tøssebro har tidligere vært nemndmedlem i Utlendingsnemnda og juridisk medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Under studiet var hun tilknyttet Jussbuss som juridisk rådgiver fra 2009 til 2010, i tillegg til at hun avla en LL.M i sjørett ved University of Southampton i 2013. Hun har også vært tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som vitenskapelig assistent, og har arbeidet som konsulent for Advokatlovutvalget og Voldsoffererstatningsutvalget under Justisdepartementets lovavdeling. Hun arbeider for tiden som dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Bøker av Henriette Nilsson Tøssebro