Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er advokat ved Kommuneadvokaten i Bergen. Hun har en ph.d. i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo og har tidligere vært dommerfullmektig ved Bergen tingrett.

Tøssebro har publisert innenfor fagfeltene stats- og forvaltningsrett, strafferett og metodelære, blant annet bøkene Omgjøring og Rettsstrid og artiklene 'The Principle of Non-Retroactivity and its Application to Administrative Decisions, 'Læren om begrenset domstolskontroll', og 'Det relative relevansbegrepet'. Tøssebro er for øvrig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss.

Bøker av Henriette Nilsson Tøssebro