Velg format

På lager
kr 709

Personvern og ytringsfridom

Avveginga mellom kolliderande menneskerettar
Forfattaren tek for seg avveginga mellom personvern og ytringsfridom i norsk rett.
Boka frå 2011 inneheld ei framstilling av det konstitusjonelle rammeverket for avveginga mellom personvernet og ytringsfridommen. Ulike grunnlag for fastlegginga av rangforholdet mellom desse menneskerettane blir drøfta. Retningslinjene og metodane for avveginga blir også framstilt. Dette rammeverket utgjer bakteppet for framstillinga og vurderinga av nokre av dei sentrale lovvilkåra og domstolsskapte avvegingsmarkørane som er utforma med sikte på å handtere avveginga mellom dei kolliderande rettane i saker om ærekrenkingar, hatefulle ytringar og offentleggjering av privatinformasjon.

Denne boka inneheld også ei framstilling av den nye lovføresegna om ærekrenkingar i skadeserstatningslova § 3-6 a, som vil tre i kraft samstundes med straffelova 2005. Også dei øvrige lovendringane som vart gjort då Stortinget vedtok straffelova 2005, er omtalt.

Boka er nyttig for dommarar, advokatar og andre som arbeider med spørsmålet om ytringsfridommens grenser. Boka bør også vere av interesse for journalistar og andre som har redaksjonelle funksjonar i massemediene. Studentar i journalistikk og medievitskap som vil ha kunnskap om dei rettslege rammene for journalistisk verksemd, vil ha utbytte av boka. Det same gjeld for studentar i rettsvitskap som ønskjer ei betre forståing av samspelet mellom konstitusjonelle normer og utforminga av formell lovgjeving og domstolsskapte avvegingsmarkørar.

Informasjon om boka

  • Språk: Nynorsk
  • ISBN: 9788215059549
  • Utgivelsesdato: 27.07.2021
  • Bokgruppe: 895

Bjørnar Borvik

Bjørnar Borvik har juridisk embetseksamen frå 2002 og doktorgrad i rettsvitskap frå 2008. Han vart i 2002 tilsett i stilling som universitetsstipendiat ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, og har sidan 2007 vore tilsett i stilling som førsteamanuensis ved fakultetet. Han har elles vore konstituert lagdommar i Gulating lagmannsrett i ein periode i 2009-2010, og er for tida tilsett i stilling som postdoktor ved fakultetet.
Mer informasjon om forfatteren