Velg format

På lager
kr 669

Sentrale emner i barneretten

5. utgave
Barnevernsloven av 2021 trådte i kraft 1. januar 2023, og denne femte utgaven av «Sentrale emner i barneretten» gir en samlet framstilling av den nye loven. Boken er også oppdatert med øvrige lovendringer og ny rettspraksis.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Om første utgave:
«'Sentrale emner i barneretten' gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.»
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

Informasjon om boka

  • Sider: 432
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215063850
  • Utgivelsesdato: 13.01.2023
  • Bokgruppe: 211

Lena Lauritsen Bendiksen

Lena R. L. Bendiksen er professor ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet, hvor hun var dekan i perioden 2018-2021.
Mer informasjon om forfatteren

Trude Haugli

Trude Haugli er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Hun har tidligere arbeidet hos Fylkesmannen i Troms og vært konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett i to år. Haugli er forfatter av bøkene Samværsrett i barnevernssaker (2. utgave 2000) og Samvær i barnevernsaker (2010, sammen med psykolog Toril Havik). Hun har skrevet en rekke artikler om barnerettslige spørsmål og er bidragsyter i flere bøker, blant annet i boken Barnekonvensjonen - barns rettigheter i Norge (2. utgave, 2012).
Mer informasjon om forfatteren