Velg format

På lager
kr 1 029

Tjenesteloven

Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave
Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv, som har til formål å gjøre det enklere å yte og motta tjenester på tvers av landegrenser innad i EU / EØS.
Tjenestedirektivet er den første rettsakten som på en generell måte regulerer tjenesteyting i EU/EØS, og reiser en rekke prinsipielle EØS-rettslige spørsmål. Kommentarutgaven inneholder en grundig omtale av hver bestemmelse i tjenesteloven, og setter disse inn i en bredere EØS-rettslig sammenheng. Boken tar også opp generelle spørsmål knyttet til fri bevegelighet av tjenester og etableringsretten med omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

I tillegg til selve lovkommentarene gir boken en innføring i lovgivningsprosessen bak tjenestedirektivet og tjenesteloven. Det finnes også utfyllende registre over litteratur og andre rettskilder på området.

Boken er særlig egnet for dommere, forskere, advokater og forvaltningsorganer som har behov for å sette seg inn i tjenestedirektivet og tjenesteloven. I tillegg passer den for alle med generell interesse for EU/EØS-rett.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 392
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015408
  • Utgivelsesdato: 11.10.2017
  • Bokgruppe: 221

Ida Sørebø

Ida Sørebø er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere jobbet i EFTAs overvåkningsorgan og har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Sørebø har skrevet blant annet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Torje Sunde.
Mer informasjon om forfatteren

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) ved Regjeringsadvokaten og har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, ESA og domstolene. Han har møterett for Høyesterett og har prosedert saker både i EMD, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Sunde har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Han har blant annet skrevet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Ida Sørebø.
Mer informasjon om forfatteren