Hans-Petter Jahre

Hans-Petter Jahre

Hans-Petter Jahre (1955) er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, hvor han har vært dommer siden 2009. Han har tidligere blant annet arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært advokat, førstestatsadvokat og assisterende riksadvokat. Han har vært medlem av flere utredningsutvalg, senest Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov). Han har også skrevet artikler og vært medforfatter av flere bøker, hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett og straffeprosess.

Books by Hans-Petter Jahre