Choose format

In stock
NOK 379

Barn og katastrofer

Sosiokulturelle perspektiver på barns tekster og skriveprosesser
Krig, flukt og terror er en del av barn og unges livsverden. Daglig er barn i Norge vitner til katastrofer gjennom ulike medier. Noen har også personlige erfaringer med å leve i krig og å være på flukt. Likevel vet vi lite om hvordan barn skaper mening i slike inntrykk og erfaringer.

Denne boken tar derfor utgangspunkt i barns perspektiv og utforsker hvordan barn og unge skaper mening om katastrofer gjennom skriving: Hvilke forestillinger og erfaringer drar de veksler på? Hvordan gir de form til disse? Og hva kjennetegner skriveprosessene de inngår i?

Boken er resultat av et tverrfaglig forskningsprosjekt om barns og unges tekster og skriveprosesser på skolen og fritiden. Med bakgrunn i ulike fag - litteraturvitenskap, mediepedagogikk, norskdidaktikk, skriveforskning, sosiolingvistikk og psykologi - retter forfatterne fokus mot skriving som estetisk, empatisk og emosjonelt uttrykk, og som sosiokulturelt fenomen.

Detailed information

  • Pages: 192
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215036830
  • Publication date: 30.11.2020
  • Book group: 217

Tatjana Kielland Samoilow

er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Hun har bakgrunn i allmenn litteraturvitenskap og arbeider med litteratur i krysningsfeltet mellom estetikk og politikk, og har de siste årene jobbet særlig med bildebøker og ungdomslitteratur. Hun leder forskningsgruppen Barndom i krisetid, og har vært særlig interessert i hvordan spesifikke bilder og forestillinger er knyttet til katastrofenarrativer. Samoilow var del av en arbeidsgruppe som utformet læringsressurser om 22. juli, et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Wergelandsenteret. I 2020 utga hun sammen med Per Esben Myren-Svelstad læreboka Kritisk teori i litteraturundervisningen.
More about the author

Ann Sylvi Larsen

er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fagfeltet hennes er barnelitteratur og barns narrativer, og hun har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om disse emnene. Larsen har gitt ut boka Gode grøss - om skrekkfiksjon for og av barn (2015) og er medredaktør for Norskboka 5 - 10. Litteraturboka (2018) samt Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring (2020).
More about the author

Irmelin Kjelaas

Irmelin Kjelaas er førsteamanuensis i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun jobber særlig med andrespråklæring og flerspråklighet i skolen. Kjelaas har sittet i læreplangruppa for Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og i arbeidsgruppa som reviderer Utdanningsdirektoratets Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk.
More about the author

Ingvild Hagen Kjørholt

er faglig leder ved Stiftelsen Falstadsenteret. Hun har doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap og har nylig ferdigstilt postdoktorprosjektet «(Re)Imagining the Citizen after War and Catastrophe» ved Institutt for språk og litteratur, NTNU. Kjørholt har flere nasjonale og internasjonale publikasjoner innen feltene litteraturhistorie, resepsjonshistorie og minnestudier. Hun arbeider også med temaet inkludering i kultursektoren, deriblant som prosjektleder for «Kulturmøter» og det europeiske samarbeidsprosjektet «House of Darkness. Images of a Contested European Memory».
More about the author

Daniel Schofield

er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Han har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om mediepedagogikk og mediekompetanse, blant annet «Mediepedagogikk og mediekompetanse: danning og læring i en ny mediekultur» (2018, med Vegard Frantzen) og har publisert flere internasjonale artikler om ungdom og narrativitet, som «Young People's Narratives of Media and Identity: Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School» (2015, med Reijo Kupiainen).
More about the author

Knut Naper Hansson

er spesialist i barne- og ungdomspsykologi i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune. Han jobber særlig med enslige mindreårige flyktninger og barn som er i barnevernets omsorg.
More about the author