Choose format

In stock
NOK 729

Barnekonvensjonen

Barns rettigheter i Norge, 4. utgave
Barns rettigheter er viktige, ikke bare for barna og omsorgspersonene, men også for myndighetene som skal forvalte og gjennomføre rettighetene. Denne boken gir en samlet fremstilling av barns rettigheter i Norge.

Barnekonvensjonen klargjør barnets stilling som rettssubjekt og gir egne rettigheter til barn. Selv om barn har rettigheter også etter de andre menneskerettighetskonvensjonene, er barnekonvensjonen av særskilt betydning, også for norske barn.

Barnekonvensjonen ble vedtatt i 1989, og i løpet av de 30 årene som har gått siden da, har det vært en økning i interessen for barns rettigheter og i behovet for kompetanse på området. Denne fjerde utgaven av boken gir en oppdatert fremstilling av barns rettigheter i Norge. Hensikten med boken er at alle som jobber med barns rettigheter, skal ha et godt hjelpemiddel for å sette dem ut i livet.

Bokens redaktører er Njål Høstmælingen, Elin Saga Kjørholt, seniorrådgiver hos Barneombudet, og Kirsten Sandberg, tidligere medlem av FNs barnekomité og professor ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Bidragsyterne har bred innsikt og spesiell kompetanse på sine respektive fagfelt og kommer fra ulike norske fagmiljøer.

Detailed information

  • Pages: 504
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031873
  • Publication date: 28.01.2020
  • Book group: 211

Njål Høstmælingen

Njål Høstmælingen er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Han jobber i dag som avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet. Tidligere har han arbeidet som konsulent og forsker og ledet prosjekter om barns rettigheter i Angola, India, Nepal, Norge og Tanzania. Han har også arbeidet som forsker ved Senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo og som leder av Nasjonal institusjon for menneskerettigheter. Høstmælingen har skrevet og redigert flere bøker om menneskerettigheter og har særlig publisert innen feltene ytringsfrihet, tros- og livssynsfrihet og retten til respekt for privatliv, i tillegg til barns rettigheter.
More about the author

Elin Saga Kjørholt

Elin Saga Kjørholt er cand.jur. fra Universitetet i Oslo 1998. Hun har arbeidet i barnevernet og utlendingsmyndighetene, og arbeidet i flere år i Redd Barna med overvåking og virkeliggjøring av barns rettigheter i Norge. Hun har vært på internasjonalt feltarbeid og jobbet med barns rettigheter for UNHCR i jordskjelvoperasjonen i Pakistan 2005/06, og med frigivelse og reintegrering av barnesoldater for UNICEF etter fredsavtalen i Nepal i 2007. Kjørholt har som kompetansefelt menneskerettigheter generelt, og barns rettigheter spesielt. Hun har bred kunnskap om arbeid med internasjonale menneskerettighetsorganer gjennom deltakelse i ulike rapporteringsprosesser, blant annet med aktiv deltakelse i tre rapporteringsrunder til FNs barnekomité. I perioden 2008-2014 var hun ansatt ved Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter. Hun arbeider nå ved Barneombudets kontor med særskilt ansvar for arbeidet mot vold og seksuelle overgrep mot barn.
More about the author

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er dr. juris og professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Hun har vært konstituert høyesterettsdommer, studiedekan ved Det juridiske fakultet og instituttleder ved Institutt for offentlig rett. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært dommerfullmektig i Tromsø og konstituert lagdommer i Hålogaland. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter, det vil si om retten til medvirkning, barn som asylsøkere, rett til kjønnsidentitet med videre.
More about the author