Choose format

In stock
NOK 379

Barns deltakelse i hverdagsliv og profesjonell praksis

En utforskende tilnærming
Alle barn har rett til å bli informert og hørt i alle forhold som vedrører dem. Det er en utfordring for profesjonsutøvere å utvikle samarbeid som gir rom for barns deltakelse.
Med utgangspunkt i hverdagslivet til barn og unge mennesker med en fysisk funksjonsnedsettelse og barn som er i kontakt med barnevernstjenesten, presenterer forfatterne av denne boka fra 2015 begrunnelser og prinsipper for profesjonelle samtaler med barn forankret i deres hverdagsliv. Profesjonsutøveres deltakelse i barns liv må samordnes og innordnes i barnets hverdagsliv med dets aktiviteter og relasjoner. Forfatterne viser også hvordan feltarbeid på hverdagslige arenaer kan gi barn og profesjonsutøver et godt fundament for samarbeid.

Boka bygger på det tverrfaglige forskningsprosjektet «Snakk med oss». Profesjonsutøvelse og barns deltakelse gjennomført ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Forfatterne presenterer analyser forankret i et sosiokulturelt perspektiv og i barns rett til deltakelse. De har et bredt empirisk materiale som består av profesjonelle samtaler med barn, feltarbeid med barn og profesjonsutøvere og intervjuer med barn, foreldre og profesjonsutøvere. En sentral diskusjon er hvordan denne formen for kunnskapsskaping kan inngå som et fundament i en kunnskapsbasert, profesjonell praksis.

Dette er en bok for forskere, master og ph.d.-studenter innenfor psykologi, pedagogikk og helse- og sosialfagene.

Bokens redaktør Liv Mette Gulbrandsen er psykolog og professor i sosialt arbeid. Medforfattere er Bjørg Fallang, Bennedichte C. Rappana Olsen, Kari Opsahl, Sissel Seim, Oddbjørg Skjær Ulvik, Ingvil Øien, Sigrid Østensjø,alle ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215059679
  • Publication date: 30.07.2021
  • Book group: 893

Sigrid Østensjø

Sigrid Østensjø er professor ved Institutt for fysioterapi, OsloMet - storbyuniversitetet, Fakultet for helsevitenskap.
More about the author

Liv Mette Gulbrandsen

Liv Mette Gulbrandsen er psykolog, dr.psychol. og professor i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
More about the author

Sissel Seim

Sissel Seim er sosionom med doktorgrad (PhD) i sosialt arbeid. Hun er førsteamanuensis og forskningsleder ved Sosialforsk, Avdeling for samfunnsfag, Høgskolen i Oslo.
More about the author

Oddbjørg Skjær Ulvik

More about the author

Bennedichte C. Rappana Olsen

More about the author