Choose format

In stock
NOK 339

Design av organisasjon

I denne boken belyses mangfoldet av de designprosesser som foregår i moderne private og offentlige organisasjoner - fra forming av formelle og fysiske strukturer, til forming av organisasjonskulturer, arbeidsprosesser, identitet og visuelle uttrykk.

Mens for eksempel forsøk på design av organisasjonskultur hadde en storhetstid i 1980-årene og design av formaliserte styringssystemer preget siste halvdel av 1990-årene, preges samtiden blant annet av søkelys på design av tjenester (fysiske så vel som digitale), grønne bygg og (i alle fall inntil nylig) åpne kontorlandskap, logoer, og, igjen, design av organisasjonskultur. Til sammen fremstår et bilde av organisasjoner som samlinger av flere og nokså ulike besluttede ordener, som for eksempel et kvalitetssystem, en sikkerhetskultur, en prosedyre for håndtering av risiko eller for koordinering mellom flere organisatoriske enheter, et leanbasert pasientforløp, osv.

Kapitlene i boken bidrar samlet sett med perspektiver og refleksjoner som synliggjør både muligheter og begrensinger knyttet til design av organisasjoner

Sagt om boken:

Författarna tar sig an ett klassiskt och viktigt tema - hur designas organisationer och hur bör de designas. Men de förnyar samtidigt området, inte minst genom att de undersöker inte bara organisation inom formella organisationer som till exempel offentliga förvaltningar utan också hur utrymmet utanför och mellan formella organisationer organiseras. Boken öppnar upp för ny, spännande och praktiskt relevant forskning om effekterna av olika former av organisation i olika sammanhang.
Nils Brunsson, Professor emeritus i företagsekonomi vid
Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.


Organisasjoner former adferd og organisasjoner lar seg forme. Denne boken gir et nyttig overblikk over de mange utfordringer og muligheter ved design av organisasjoner. Samtidig peker den på nye problemstillinger i et samfunn der nye måter å organisere seg på vokser frem.
Carlo Thomsen, fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet for forvaltningspolitikk,
nå prosjektsjef i departementet for etableringen av nytt regjeringskvartal

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055268
  • Publication date: 17.06.2021
  • Book group: 893

Bjørn-Tore Blindheim

Bjørn-Tore Blindheim er førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger. Blindheim er i sin forskning særlig opptatt av hva organisasjoner er og gjør, og hvordan vi kan tenke annerledes om organisasjon og ledelse i vår tid.
More about the author

Lars Klemsdal

Lars Klemsdal er førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Hans forskning dreier seg om organiserings-, endrings- og læringsprosesser i organisasjoner, med spesielt søkelys på ledelse av endrings- og utviklingsprosesser og implementering av organisasjonsendring og aktørers rolle i dette.
More about the author

Kjell Arne Røvik

Kjell Arne Røvik er professor i statsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Tromsø, og professor II i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger.
More about the author