Choose format

In stock
NOK 399

Familiemangfold og profesjonsutøvelse i barnehagen

Hvilke begreper brukes om barn og deres nærmeste, og hvordan kan profesjonsutøvere speile og synliggjøre familiemangfold?

Det norske samfunnet består av et sosialt, kulturelt, etnisk, religiøst, språklig og seksuelt mangfold. Ulike former for mangfold spiller sammen og påvirker hverandre, de kan ikke ses isolert. Dette gjenspeiles i norske familier og i barns oppvekstforhold. Barnehageansatte og andre profesjonsutøvere trenger derfor kunnskap om familieformer og familiestrukturer. Familiestrukturer endrer seg i takt med øvrige endringer i samfunnet, men fremdeles styrer sterke normer vår oppfatning av hva en familie er.

Forfatterne retter et kritisk blikk mot disse normene og deler sine erfaringer fra praksisfelt og forskning. Bidragene i boka er praksisnære og sikter på å gi mer kunnskap og skape større bevissthet rundt forskjellige familieformer.

Boka retter seg mot forskere, samt profesjonsutøvere i barnehage og innenfor andre fagområder.

Redaktørene Monica Bjerklund og Nassira Essahli Vik har med seg bidragsyterne Sunniva Nysæther Jarmann, Therese Marie Ignacio Bjørnaas, Gro Jensen, Synne Hall Arnøy, Gry Mette D. Haugen, Hein Lindquist og Linn Yttervik.

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215051857
  • Publication date: 29.07.2022
  • Book group: 215

Monica Bjerklund

Monica Bjerklund er forskningsgruppeleder innen helse, velferd og utdanning ved Telemarkforsking. Hun er dosent i spesialpedagogikk. De siste årene har hun arbeidet med en doktoravhandling om barnehagens speiling og synliggjøring av familiemangfold. Monica har over 20 års undervisningserfaring og har publisert i tidsskrifter og antologier både nasjonalt og internasjonalt. Hun undervist i emner som barnevernspedagogikk, flerkulturelt barnevern, sosialt arbeid, barnehagelærerutdanning, lærerutdanning, psykososialt arbeid med barn og unge, psykisk helsearbeid og mastergrad i spesialpedagogikk. Bjerklund leder forskergruppen Familiemangfold og profesjonsutøvelse.
More about the author

Nassira E. Vik

Nassira Essahli Vik er førsteamanuensis ved
Institutt for pedagogikk og livslang læring på NTNU. Nassira har doktorgrad i pedagogikk med avhandlingen «Språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen. Et hinder eller til hjelp for sosial inkludering» fra institutt for pedagogikk og livsland læring ved (IPL) NTNU. Nassira forsker på språkkartlegging av flerspråklige barn i barnehagen og mangfold og inkludering/ ekskluderings-mekanismer i samhandling i barnehage.
More about the author