Choose format

In stock
NOK 729

Grunnbok i Norges historie

Fra vikingtid til våre dager
1200 års norsk historie i ett bind! En samlende fremstilling med fokus på samspillet mellom demografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling.

Denne boken dekker 1200 års norsk historie. Den tar utgangspunkt i det den nordnorske stormannen Ottar på slutten av 800-tallet kalte «nordmennenes land», og slutter med å drøfte tendenser til et flerkulturelt samfunn i vår tids globaliserte verden.

«Grunnbok i norsk historie» er skrevet av fire historikere ved Universitetet i Bergen. De samler fremstillingen om hovedtrekk og hovedlinjer i den norske samfunnsutviklingen frem til i dag, og er spesielt opptatt av samspillet mellom demografisk, økonomisk, sosial og politisk utvikling.

Professor emeritus Knut Helle tar for seg utviklingen fra vikingtiden til 1536. Perioden omfatter både veksttiden frem til og med høymiddelalderen, da den første norske statsdannelsen tok form, og senmiddelalderen. Da gikk Norge inn i nordiske unioner og svartedauden innledet en vending i den økonomiske og sosiale utviklingen.

Professor Ståle Dyrvik beskriver Norge under foreningen med Danmark fra 1536 til 1814. Han viser hvordan det tidlig moderne norske samfunnet gjennomgikk en omfattende og vekstpreget utvikling i løpet av disse knappe 300 årene. Begivenhetene i det dramatiske året 1814 innebar overgangen fra autoritært enevelde til demokrati.

Professor emeritus Edgar Hovland skriver om gjenreisingen av Norge som stat, nasjonsbyggingen og den politiske, sosiale og økonomiske moderniseringsprosessen i perioden 1815-1945.

Professor Tore Grønlie analyserer velstandsutviklingen fra 1945 til våre dager og politiske, økonomiske og internasjonale forutsetninger for den. Sentralt i fremstillingen er spørsmålet om liberaliserings- og globaliseringsprosesser de siste tiårene har endret Norge.

«Grunnbok i norsk historie» er skrevet for historiestudenter ved norske universiteter og høgskoler, men andre historieinteresserte vil også ha utbytte av å lese boken. Den er en videreføring av "Grunntrekk i norsk historie" (1991), men særlig samtidshistorien er utvidet og nyskrevet.

«Det er blitt et solid og gjennomarbeidet historieverk som vil leses av historiestudenter mange steder, i mange år. [...] Boken er så bredt anlagt at den kan leses av historieinteresserte som slipper å telle studiepoeng.»
Thomas Boe Hornburg, Aftenposten juni 2013

«Velskrevet og innbydende oversiktsverk» Ole Kallelid, Utdanningsnytt.no

Detailed information

  • Pages: 576
  • Language: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215017143
  • Publication date: 13.03.2013
  • Book group: 217

Knut Helle

Knut Helle (1930-2015) var professor i middelalderhistorie ved Universitetet i Bergen. Hans viktigste forskningsfelter var politiske institusjoner, byhistorie og rettshistorie. Blant hans større publikasjoner er "Norge blir en stat 1130-1319" (1964, rev.1974), "Konge og gode menn i norsk riksstyring ca. 1150-1319" (1972), "Bergen bys historie", bd. 1 (1982), "Gulatinget og Gulatingslova" (2001) og første del av "Norsk byhistorie" (2006).
More about the author

Edgar Hovland

Edgar Hovland (f. 1938) er professor emeritus ved Universitetet i Bergen. Han har vært medforfatter i tre bøker utgitt av Universitetsforlaget: "Rent mel i posen" (1984), "Folkestyre i by og bygd" (1987) og "Grunntrekk i norsk historie" (1991). Han dessuten skrevet artikler, bokkapitler og bøker som spenner fra næringshistorie, bedriftshistorie, økonomisk politikk, forvaltningshistorie, vitenskapshistorie til lokalhistorie.
More about the author

Tore Grønlie

Tore Grønlie (f. 1946) er dr. philos., professor i moderne historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen, i årene 1987 - 2008 hadde han også bistilling ved LOS-senteret og Rokkansenteret i Bergen.
Han har publisert innen feltene industri- og næringspolitikk, byhistorie, kommunalhistorie, styrings- og forvaltningshistorie samt helse- og medisinhistorie, herunder internasjonal komparativ sykehushistorie.
More about the author

Ståle Dyrvik

Ståle Dyrvik er professor i historie ved Universitetet i Bergen og arbeider særlig med norsk historie 1536-1814, historisk demografi og lokalhistorie. Dyrvik har utgitt en rekke bøker.
More about the author