Choose format

In stock
NOK 999

EØS-lovgivningen

Fra EU-rett til EØS-rett og norsk rett

Omtaler:

  • Les intervju med en av forfatteren (Torje Sunde) på Anbud365.no her
  • Les omtale av boka på Rett24.no her
EØS-retten griper inn i nær sagt alle deler av norsk rett. Denne boken gir en fremstilling av hvordan EU-rett blir til EØS-rett, og hvordan EØS-rett blir til norsk rett.

Første del av boken tar for seg innlemmelsesprosessen, dvs. fasen hvor en EU-forordning, et EU-direktiv el. blir tatt inn i EØS-avtalen. Her behandles spørsmålet om EØS-relevans, prosedyrene for innlemmelse, utformingen av EØS-tilpasninger og forholdet til Grunnloven.

Annen del av boken er viet tolkingen av EØS-rett. Hva er EØS-rettslig metode, og hvordan skiller den seg fra alminnelig norsk juridisk metode? Boken inneholder en rekke nyttige eksempler fra praksis, samt tips til rettskildesøk.

Tredje del av boken tar for seg gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett. Det redegjøres for gjennomføringskravene som følger av EØS-avtalen og de særlige problemstillingene som kan oppstå når en forordning, et direktiv eller andre rettsakter skal bli til en norsk lov eller forskrift. Blant annet omtales den såkalte NAV-saken.

Detailed information

  • Pages: 424
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055190
  • Publication date: 23.02.2024
  • Book group: 221

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) og partner hos Wikborg Rein, hvor han leder firmaets arbeid mot EØS-rett, statsstøtte og offentlige anskaffelser. Han har tidligere jobbet 12 år hos Regjeringsadvokaten, i tillegg til Lovavdelingen, domstolene og ESA. Torje har møterett for Høyesterett og har prosedert et stort antall saker for norske domstoler, samt for EFTA-domstolen, EU-domstolen og EMD.
More about the author

Jon Lunde

Jon Lunde er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med fagansvar for EØS-rett.
More about the author

Ida Sørebø

Ida Sørebø er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere jobbet i EFTAs overvåkningsorgan og har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Sørebø har skrevet blant annet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Torje Sunde.
More about the author