Choose format

In stock
NOK 399

Kroppsøving i praksis

læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder
I denne boken kobler forfatterne utøvelsen av kroppsøvingsfaget og forskning tettere sammen, i lys av tre temaområder: læreplanbegreper, klasseledelse og undervisningsmetoder.

Formålet med boken er å bidra til utvikling av undervisningspraksiser som sikrer god opplæring i faget for alle elever, både i nåværende og i fremtidige læreplaner. Forfatterne synliggjør forskningsarbeidets relevans og anvendbarhet i lys av Fagfornyelsen (LK20), der det blant annet presenteres konkrete teorier, modeller eller empiri som kan skape fornying av undervisnings- og ledelsespraksis i faget.

Et viktig poeng med boken er også å fremheve hvordan de tre temaområdene er koblet tett sammen. Skal kroppsøvingslærere for eksempel lykkes i å ta i bruk mer elevsentrerte tilnærminger i faget trenger vi bred kompetanse om undervisningsmetoder, god forståelse for ulike ledelsespraksiser og evne til å variere hvilke typer spørsmål vi stiller til elevene når vi veileder dem.

Målgruppe for boken er studenter i grunnskolelærerutdanningen (GLU) eller lærerutdanning i praktiske og estetiske fag (LUPE), kroppsøvingslærere i grunnskole eller videregående skole, og lærerutdannere og andre forskere i høyere utdanning med kroppsøving eller friluftsliv som sitt fagområde.

Detailed information

  • Pages: 232
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215063744
  • Publication date: 29.01.2024
  • Book group: 215

Øystein Røynesdal

Øystein Røynesdal er faglærer i kroppsøving og idrett med en mastergrad i coaching og psykologi. Han har jobbet ved flere høgskoleinstitusjoner i Norge, og har undervist på grunnskolelærerutdanningen og i idrettsvitenskap. I tillegg har han jobbet i videregående skole med kroppsøving og idrettsfag. Nå jobber han som høgskolelektor på NLA Høgskolen Bergen. Her underviser han i kroppsøving og idrettsvitenskap, og er forskergruppeleder sammen med Ingfrid Thorjussen.
More about the author

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen

Ingfrid Mattingsdal Thorjussen har en master i idrettsvitenskap sammensatt av fag innen idrettssosiologi, friluftslivstudier og pedagogikk/faglærer kroppsøving. Hun har en doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole fra 2020. Avhandlingen handlet om elevers erfaringer av inkludering og ekskludering i kroppsøving i flerkulturelle klasser.
More about the author