Choose format

In stock
NOK 479

Lærebok i familieterapi

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215017167
  • Publication date: 29.06.2012
  • Book group: 214
Familieterapi har en lang tradisjon i Norge. I 1950-årene ble de første familiekontorene opprettet. På 1960-tallet ble det opprettet en familieavdeling ved Modum Bad. I psykisk helsevern for barn og ungdom ble dette etter hvert en naturlig arbeidsform, både som en poliklinisk intervensjonsform og i egne familieavdelinger. I de kommunebaserte tjenestene som skal ivareta barn og unges psykiske helse, er familieterapi en sentral arbeidsform. Og familieterapi anbefales med basis i behandlingsforskningen som intervensjonsform for en rekke av de problemstillingene vi møter hos barn og ungdom.

Forfatterne presenterer og drøfter hovedretningene i familieterapifeltet sett i lys av dagens utfordringer, spesielt knyttet til hvordan de integrerer kunnskap om barn og ungdoms utvikling. De beskriver de forskjellige familieterapeutiske retningene: Hva er deres historie, hvordan brukes de i dag, og hvilke utfordringer står de overfor i forhold til morgendagen?

Hovedretningene presenteres ut fra sitt teoretiske grunnlag, sentrale intervensjonsmetoder, terapeutposisjon og forhold til annen kunnskap. Forskning om virkningen av familieterapeutiske innfallsvinkler blir presentert. For å illustrere de forskjellige måtene å arbeide på inneholder boken en rekke kliniske eksempler.

Astri Johnsen

Astri Johnsen er spesialist i klinisk psykologi. Hun har vært seksjonsleder ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør, Oslo og underviser ved videreutdanning i familieterapi. Hun er daglig leder og privatpraktiserende ved Institutt for familieterapi. Johnsen har skrevet flere bøker og artikler om familieterapi, utviklingsteori og spiseforstyrrelser og har vært redaktør og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fokus på familien.
More about the author

Vigdis Wie Torsteinsson

Vigdis Wie Torsteinsson er spesialist i klinisk psykologi og filosof. Hun arbeider som psykologspesialist i BUPA Vestfold og som seniorrådgiver ved RBUP Øst og sør der hun underviser ved videreutdanning i familieterapi. Hun har bidratt i flere bøker om familieterapi og har skrevet artikler om familieterapi, utviklingspsykologi, spiseforstyrrelser og vitenskapsteori. Hun har vært redaktør og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fokus på familien.
More about the author