Choose format

In stock
NOK 409

Regulering og standardisering

Perspektiver og praksis
Normering og standardisering omfatter alt fra papirstørrelse, arbeidsmiljø og miljøstandarder til informasjonsteknologi og produksjonsprosesser.

Normer og standarder er viktige i koordinering og samarbeid mellom mennesker og organisasjoner. De er redskaper for ledelse, organisering og kontroll. Anvendelse av standarder er en ganske ny form for regulering og er et viktig element i vår tids "globale orden" som vi ikke vil greie oss uten.

Hvordan utvikler ulike fagmiljøer normene, reglene og standardene, og hvordan fungerer disse som et bindeledd mellom samfunnets lovregler og den praktiske utførelsen?

Denne boken gir svar på dette. Første del av boken er analytisk, og drøfter normering og standardisering i spenningsfeltet mellom teoretisk og praktisk kunnskap. Andre del gir eksempler på praktisk anvendelse av standardisering innenfor områder som maritim transport i polare strøk, brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, storulykkerisiko, kraftforsyning og IKT. I bokens tredje del finner du en drøfting av standardisering innen offshorevirksomhet.

Boken retter seg mot tilsynsforvaltning, myndighetskontakter i privat sektor, ledere og andre innen virksomheter som deltar i standardiseringsprosesser. Den er også godt egnet til undervisningsformål på master- og bachelornivå.

Bidragsytere:
Jan Fredrik Andersen, Paul Bang, Anders Haugland, Ole Andreas Hegland Engen, Espen Engtrø, Ove Tobias Gudmestad, Janne Hagen, Espen Masvik, Ove Njå, Jan Gunnar Røed, Ruth Østgaard Skotnes, Torill Tandberg og Petter Øgar.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032917
  • Publication date: 20.04.2020
  • Book group: 893

Preben Hempel Lindøe

Preben H. Lindøe er professor emeritus ved Universitetet i Stavanger innenfor fagområdet samfunnssikkerhet. Han har doktorgrad fra NTNU (1992) om innføring av internkontrollreformen i landbasert virksomhet. I mange år har Lindøe arbeidet med teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger innenfor arbeidsliv, arbeidsmiljø, sikkerhetsregulering og sikkerhetsstyring. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor disse fagområdene.
More about the author

Jacob Kringen

Jacob Kringen er seniorrådgiver i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger. Han er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Oslo, og har en doktorgrad fra samme sted om sikkerhetsreguleringen i petroleumssektoren. Kringen har i mange år arbeidet med regulering, tilsyn og andre generelle forvaltningspolitiske spørsmål. Han har arbeidserfaring fra blant annet Arbeidstilsynet, Fylkesmannen i Vestfold, Statskonsult (nå Difi) og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.
More about the author

Geir Sverre Braut

Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved Universitetet i Stavanger (samfunnssikkerhet) og Høgskulen på Vestlandet (helsefag). Han er lege og spesialist i samfunnsmedisin og har arbeidet mye med tilsyn og oppfølging av uønskede hendelser i helsetjenesten. Han har også deltatt i flere offentlige utredninger, blant annet Koronakommisjonen.
More about the author