Choose format

In stock
NOK 989

Tjenesteloven

Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave

Detailed information

  • Pages: 392
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215015408
  • Publication date: 11.10.2017
  • Book group: 221
Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv, som har til formål å gjøre det enklere å yte og motta tjenester på tvers av landegrenser innad i EU / EØS.
Tjenestedirektivet er den første rettsakten som på en generell måte regulerer tjenesteyting i EU/EØS, og reiser en rekke prinsipielle EØS-rettslige spørsmål. Kommentarutgaven inneholder en grundig omtale av hver bestemmelse i tjenesteloven, og setter disse inn i en bredere EØS-rettslig sammenheng. Boken tar også opp generelle spørsmål knyttet til fri bevegelighet av tjenester og etableringsretten med omfattende henvisninger til rettspraksis og forarbeider.

I tillegg til selve lovkommentarene gir boken en innføring i lovgivningsprosessen bak tjenestedirektivet og tjenesteloven. Det finnes også utfyllende registre over litteratur og andre rettskilder på området.

Boken er særlig egnet for dommere, forskere, advokater og forvaltningsorganer som har behov for å sette seg inn i tjenestedirektivet og tjenesteloven. I tillegg passer den for alle med generell interesse for EU/EØS-rett.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Ida Sørebø

Ida Sørebø er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har særlig arbeidet med EØS-rett, statsrett og forvaltningsrett, og bidro i arbeidet med gjennomføringen av tjenestedirektivet i Norge. Sørebø har tidligere jobbet i juridisk avdeling i EFTAs overvåkingsorgan (ESA).
More about the author

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) hos Regjeringsadvokaten, hvor han bl.a. arbeider med EØS-rett. Han har bakgrunn fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA), Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet og tingretten. Sunde bidro i arbeidet med å gjennomføre tjenestedirektivet i Norge.
More about the author