Choose format

NOK 1 699

Tvangsfullbyrdelsesloven

Lovkommentar. 5. utgave
Tvangsfullbyrdelsesloven angir hvordan man skal få gjennomført det man har fått dom eller annet tvangsgrunnlag for. Kommentarutgaven dekker både reglene for å tvangsfullbyrde pengekrav og andre krav, som for eksempel handleplikter.
Første utgave av denne boken kom i 1992, andre utgave i 1995, tredje utgave i 2002 og fjerde utgave i 2008. På bakgrunn av senere års lovendringer og ny rettspraksis, særlig fra Høyesterett, er det nå behov for en femte revidert utgave.

Reglene om midlertidig sikring (midlertidig forføyning og arrest) sto tidligere i tvangsfullbyrdelsesloven og er kommentert i de tidligere utgavene av boken. Disse reglene, som nå er flyttet til tvisteloven, er ikke kommentert i denne utgaven.

Siktemålet er fortsatt at kommentarene skal kunne være en veileder for alle de ulike brukere som anvender loven.

Thor Falkanger er professor emeritus ved Det juridiske fakultet i Oslo.
Hans Flock er tidligere dommer i Høyesterett. Tingrettsdommer Thorleif Waaler var lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling under utarbeidelsen av loven. Vibeke Irene Løvold har arbeidet mange år i Justisdepartementets lovavdeling og har siden 2010 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Christopher Haugli Sørensen har bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og har vært utreder i Høyesterett siden 2010.

Detailed information

  • Pages: 928
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215027531
  • Publication date: 04.07.2018
  • Book group: 221

Vibeke Irene Løvold

Vibeke Løvold er lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Løvold har tidligere vært lovrådgiver i Justisdepartementet og konstituert lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
More about the author

Christopher Haugli Sørensen

Sørensen ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2007. Han har vært vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, vernepliktig jurist i Forsvarsdepartementet, dommerfullmektig i Oslo byfogdembete og i Oslo tingrett, og konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Han har vært utreder i Norges Høyesterett siden 2010, og er i dag nestleder i juridisk utredningsenhet.
More about the author