Velg format

kr 949
Forventet i salg 05.02.2024

EØS-lovgivningen

Fra EU-rett til EØS-rett og norsk rett
EØS-retten griper inn i nær sagt alle deler av norsk rett. Denne boken gir en fremstilling av hvordan EU-rett blir til EØS-rett, og hvordan EØS-rett blir til norsk rett.

Første del av boken tar for seg innlemmelsesprosessen, dvs. fasen hvor en EU-forordning, et EU-direktiv el. blir tatt inn i EØS-avtalen. Her behandles spørsmålet om EØS-relevans, prosedyrene for innlemmelse, utformingen av EØS-tilpasninger og forholdet til Grunnloven.

Annen del av boken er viet tolkingen av EØS-rett. Hva er EØS-rettslig metode, og hvordan skiller den seg fra alminnelig norsk juridisk metode? Boken inneholder en rekke nyttige eksempler fra praksis, samt tips til rettskildesøk.

Tredje del av boken tar for seg gjennomføringen av EØS-retten i norsk rett. Det redegjøres for gjennomføringskravene som følger av EØS-avtalen og de særlige problemstillingene som kan oppstå når en forordning, et direktiv eller andre rettsakter skal bli til en norsk lov eller forskrift. Blant annet omtales den såkalte NAV-saken.

Informasjon om boka

  • Sider: 424
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215055190
  • Utgivelsesdato: 05.02.2024
  • Bokgruppe: 221

Jon Anders Godeseth Lunde

Jon Lunde er lovrådgiver i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet med fagansvar for EØS-rett.
Mer informasjon om forfatteren

Torje Sunde

Torje Sunde er advokat (H) ved Regjeringsadvokaten og har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, ESA og domstolene. Han har møterett for Høyesterett og har prosedert saker både i EMD, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Sunde har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Han har blant annet skrevet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Ida Sørebø.
Mer informasjon om forfatteren

Ida Sørebø

Ida Sørebø er avdelingsdirektør i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun har tidligere jobbet i EFTAs overvåkningsorgan og har i flere år vært fast foredragsholder i kurs om gjennomføring av EØS-rett. Sørebø har skrevet blant annet «Tjenesteloven. Kommentarutgave» (2017) sammen med Torje Sunde.
Mer informasjon om forfatteren