Velg format

På lager
kr 1 499

Straffeprosessloven

Lovkommentar. Bind I. 5.utgave

Informasjon om boka

  • Sider: 912
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031378
  • Utgivelsesdato: 18.09.2020
  • Bokgruppe: 221
Lovkommentaren til straffeprosessloven inneholder grundige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i straffeprosessloven.

I femte reviderte utgave av kommentarutgaven til straffeprosessloven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til straffeprosessloven av 1981 med senere endringer. Både et stort antall lovendringer og omfattende ny rettspraksis har nødvendiggjort en full revisjon av boken. Det har skjedd viktige rettsavklaringer og viktig rettsutvikling gjennom rettspraksis, særlig i Høyesterett og Den europeiske menneskerettsdomstolen. Ett av mange eksempler er utvidet rett til forsvarer ved politiavhør. Blant de viktigste lovendringene er: avvikling av juryordningen, ytterligere utvidelser av adgangen til å benytte skjulte metoder i etterforskingen, herunder innføring av dataavlesning og tvungen biometrisk autentisering, utvidelse av adgangen til å sile anker til lagmannsretten og innføring av ordning med tilrettelagte avhør.

Kommentarutgaven er et uunnværlig hjelpemiddel for dommere, advokater og jurister som arbeider med straffeprosess. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldige doms- og stikkordregistre. Siden forrige utgave er Morten Holmboe, Hans-Petter Jahre, Magnus Matningsdal og Jarle Golten Smørdal kommet til som medforfattere.

Erik Keiserud er advokat i Advokatfirmaet Erik Keiserud MNA, Knut Erik Sæter er assisterende riksadvokat, Morten Holmboe er professor ved Forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Hans-Petter Jahre er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, Magnus Matningsdal er høyesterettsdommer, og Jarle Golten Smørdal er lagdommer ved Gulating lagmannsrett.

Erik Keiserud

ERIK KEISERUD (1945) er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i advokatfirmaet Hjort siden 1989. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling med ansvar for bl.a. straffeprosess, og hos Regjeringsadvokaten. Han var formann i Påtaleinstruksutvalget og i Toinstansutvalget. Keiserud har en omfattende strafferettspraksis og har siden 2003 vært fast forsvarer ved Høyesterett. Han er også fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Erik Sæther

KNUT ERIK SÆTHER (1970) er assisterende riksadvokat. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling som hhv. førstekonsulent, lovrådgiver og avdelingsdirektør i enheten for strafferett og prosess. Sæther har dessuten jobbet som advokatfullmektig hos Kommuneadvokaten i Oslo og som dommerfullmektig ved Kongsberg tingrett.
Mer informasjon om forfatteren

Morten Holmboe

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d., er professor ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, Lovavdelingen.
Mer informasjon om forfatteren

Hans-Petter Jahre

Hans-Petter Jahre (1955) er lagmann ved Borgarting lagmannsrett, hvor han har vært dommer siden 2009. Han har tidligere blant annet arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og vært advokat, førstestatsadvokat og assisterende riksadvokat. Han har vært medlem av flere utredningsutvalg, senest Straffeprosessutvalget (NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov). Han har også skrevet artikler og vært medforfatter av flere bøker, hovedsakelig innenfor fagområdene strafferett og straffeprosess.
Mer informasjon om forfatteren

Magnus Matningsdal

Magnus Matningsdal (1951) har siden 1997 vært høyesterettsdommer. Han ble i 1986 dr. juris på avhandlingen Inndragning. Matningsdal har tidligere vært professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han har gitt ut en rekke artikler og bøker, blant annet Straffeloven. De straffbare handlingene. Kommentarutgave (2017), Straffeloven. Alminnelige bestemmelser. Kommentarutgave (2015) og Nytt i ny straffelov (2015). Han var medlem av Straffelovkommisjonen.
Mer informasjon om forfatteren

Jarle Golten Smørdal

Jarle Golten Smørdal (1970) har siden 2008 vært lagdommer ved Gulating lagmannsrett. Han er cand.jur. fra Universitetet i Bergen (1995) og har tidligere vært førstekonsulent og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdelings enhet for strafferett og prosess, dommerfullmektig (Indre Follo), konstituert tingrettsdommer (Nordhordland) og statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter 2002-2008. Han er medlem av Dommerforeningens fagutvalg for strafferett og straffeprosess.
Mer informasjon om forfatteren