Choose format

In stock
NOK 1 039

Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning

2. utgave
Reglene om tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning er praktiske regler som mange vil stifte bekjentskap med, i profesjonell eller privat sammenheng. Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning gir en gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelsens ulike stadier, samt bestemmelsene om midlertidig sikring og gjeldsordning.
Boken omtaler saksbehandlingsreglene for namsmannen og retten, herunder regler om bruk av makt, taushetsplikt, inhabilitet, rettergangsstraff, partsrepresentasjon og inkassoskikk, samt regler om rettsgebyr og sakskostnader mv. Annen utgave er oppdatert blant annet med de senere års endringer som følge av ikraftsettelsen av tvisteloven av 2005 og ny rettpraksis.

Denne boken er ment for både jurister og ikke-jurister som har behov for en grundig og praktisk rettet gjennomgang av reglene om tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring og gjeldsordning.
Boken er særlig aktuell for namsmenn, advokater, inkassobyråer, banker og finansieringsforetak, kommunale organer, domstolene og studenter ved Politihøgskolen.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215014685
  • Publication date: 30.03.2009
  • Book group: 221

Alexander Dey

ALEXANDER DEY er cand. jur 1992, ansatt ved Oslo byfogdembete siden 1994, seksjonssjef siden 1996 og fra høsten 2008 fungerende namsfogd i Oslo. Har holdt en rekke kurs for bl.a. RIFT, JUS, Politidirektoratet, inkassoselskaper mv, underviser i tvangsfullbyrdelse ved Politihøyskolen, og har deltatt i arbeidsgruppen som vurderte struktur og innhold på utdanningen innen den sivile rettspleie på grunnplanet.
More about the author

Lars Borge-Andersen

LARS BORGE-ANDERSEN er cand. jur. 1973. Har bl.a. vært advokatfullmektig, universitetslektor, kontorsjef i Vassdragsdirektoratet, sorenskriver, og er siden 1994 byfogd i Oslo. Han er medforfatter i "Utlendingsrett".
More about the author

Norunn Løkken Sundet

NORUNN LØKKEN SUNDET er cand. jur. 2000, har vært advokatfullmektig, dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete, sekretær for Evalueringsutvalget for flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Utreder i Høyesterett fra 2002. Sensor ved juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Redaksjonssekretær for tvisteloven på kommentarutgaver.no.
More about the author

Runa Bunæs

RUNA BUNÆS er cand. jur. 1984, M.Sc. 2004, praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Hun har vært politijurist ved ulike politidistrikt, høyskolelektor ved Politihøgskolen, dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete og advokat. Politiinspektør ved Oslo politidistrikt fra 1998. Hun har tidligere utgitt "Tvangsfullbyrdelse og Gjeldsordning", og er redaktør og medforfatter i "Utlendingsrett".
More about the author