Ordliste for bokproduksjon

Antikva

Skrifttype med seriffer (små tversstreker på de vertikale strekene), typisk brødtekstskrift

 

Ark

Trykkark, oftest 16 eller 32 sider

 

Brødtekst

Hovedteksten i boken

 

Cicero

Typografisk måleenhet som er 4,51 mm

 

Copyright

Opphavsrett/eiendomsrett til åndsverk

 

DPI

Antall punkter per tomme (Dots Per Inch). Angir digital tetthet i bilder.

 

Grotesk

Familie av skrifttyper som først og fremst kjennetegnes ved at bokstavene mangler seriffer (se «Antikva»).

 

Halvfet

Skrift som brukes til å utheve enkeltord/-bokstaver eller overskrifter, for eksempel: uthevet tekst

 

Innermarg

Margen mot ryggen i boken

 

ISBN

Internasjonalt nummereringssystem for bøker («International Standard Book Numbering»), f.eks.: 978-82-15-03295-0 (978 = bokprodukter,

82 = Norge, 15 = UF, 03295 = boknummer, 0 = kontrollsiffer)

 

Kapiteler

Store bokstaver på små bokstavers høyde (se også versaler)

 

Kolofonside

Side med opplysninger om copyright, ISBN-nummer, bokens trykkested, skrift, ev. hvem som har støttet utgivelsen osv.

 

Kolumnetittel

Linje som plasseres på toppen (vanligst) eller bunnen av hver side. Kan ha sidenummerering og for eksempel boktittel, (under)kapitteltittel og/eller forfatternavn

 

Kolumnestrek

Strek under eller over kolumnetittel (brukes ikke alltid)

 

Korrektur

  1. Resultatet av sideombrekkingen

  2. Lesing av ombrukket tekst

 

Korrekturtegn

Spesielle tegn som brukes til å markere feil og rettelser i korrekturen

 

Kursiv

Skråskrift, for eksempel: kursivert tekst

 

Layout

Oppsett som viser valg av skrifttyper, plassering av tekst/illustrasjoner osv.

 

Majuskler

«Store bokstaver» (se også versaler)

 

Margtekst

Tekst i venstre eller høyre marg

 

Materie

Bokens innmat

 

Minuskler

Små bokstaver

 

OCR

Optisk lesing av tekst fra papir for elektronisk lagring og bearbeiding («Optical Character Recognition») (se «Skanning»)

 

Ombrukket korrektur

Se «Korrektur» og «Sideombrekking»

 

Oppslag

To motstående sider i en bok

 

Pagina

Sidetall

 

Petit

Skrift som er mindre enn i hovedteksten (9,5 punkter)

 

Punkt

Et typografisk mål for f.eks. skriftgrad (= 0,376 mm)

 

Raster

System av små, tettsittende punkter, ofte med forskjellig størrelse, som til sammen utgjør et bilde

 

Satsspeil

Den delen av siden som er fylt med tekst/bilder

 

Sideombrekking

Oppdeling av manus i riktig boksideformat med plassering av figurer/illustrasjoner

 

Skanning

Maskinell innlesing av illustrasjoner/tekst fra papir for elektronisk lagring og bearbeiding

 

Skriftgrad

Skriftstørrelsen beregnet i punkter

 

Smussomslag

 

Smusstittelside

Løst papiromslag utenpå bokpermen

 

Første side i boken hvor bare hovedboktittelen står

 

Språkvask

Språklig bearbeiding/retting av manus i Word.

 

Stiler

Tekstbehandlingsfunksjon der brukeren definerer et sett med formateringsvalg (f.eks. til overskrift, brødtekst og sitat). All tekst som har samme stil, får samme utseende.

 

Støttetekst

Tekst, som regel på kolofonsiden, som opplyser om hvem som har støttet utgivelsen økonomisk. Teksten bestemmes av støttegiver.

 

Tittelside

Side med forfatternavn, boktittel, ev. undertittel, ev. utgave og forlagsnavn

 

Uthevet

Se «Halvfet»

 

Versaler

Store bokstaver på store bokstavers høyde (se også kapiteler)

 

Yttermarg

Margen lengst vekk fra bokryggen