Choose format

In stock
NOK 579

Konflikt, mekling og rettsmekling

2.utgave
Mekling er en meget effektiv konfliktløsningsform som i økende grad tas i bruk av domstolene og andre tvisteløsningsorganer.

Denne boken handler om alle sidene ved mekling i både teori og praksis. Den henvender seg til dommere, advokater, medlemmer av konfliktråd, meklere av konflikter i arbeidslivet og næringslivet, studenter og mer generelt til alle som er interessert i mekling i sivile saker. Boken består av tre deler:

Del I Konflikter, kommunikasjon og forhandlinger
Del II Meklingsprosessen
Del III Etikk

Forfatterne har til sammen svært omfattende erfaring både som meklere og som rådgivere for parter i mekling og forhandlinger. Gjennom utstrakt bruk av eksempler blir innholdet i boken levendegjort. Boken kan leses fra perm til perm som en grundig innføring i alle sidene ved mekling, men egner seg også godt som oppslagsverk. Denne 2. utgaven har vært gjenstand for en omfattende revisjon. Blant annet er valg av meklingsmodell tydeliggjort, og forskning og eksempler er oppdatert.

Til boken er det laget en kortfilm om mekling av en arbeidskonflikt som illustrerer de sentrale fasene i meklingsprosessen. Filmen kan lastes ned fra www.universitetsforlaget.no/mekling

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215041070
  • Publication date: 16.03.2020
  • Book group: 212

Kristin Kjelland-Mørdre

Kristin Kjelland-Mørdre er sorenskriver i Drammen tingrett. Hun har variert yrkespraksis både som vitenskapelig assistent ved UiO, dommerfullmektig, advokat i Statkraft og Norsk Hydro, dommer i Oslo tingrett og sorenskriver i Moss tingrett. Som advokat i næringslivet fikk hun betydelig erfaring i forhandlinger og har som dommer hatt en rekke meklinger. Hun initierte og er medforfatter av håndboka Rettsmekling i praksis og har også skrevet flere artikler om mekling. I 2000 etablerte hun Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling som hun ledet i ti år. Hun har også sittet i domstolenes arbeidsutvalg for rettsmekling. Siden 2001 har hun årlig undervist og holdt foredrag om mekling for studenter, advokater og dommere i inn- og utland.
More about the author

Anne-Lise Henriette Rolland

Anne-Lise H. Rolland er advokat i LOs juridiske avdeling. Hun er cand.jur. fra Nederland (1992) og har møterett for Høyesterett. Hun har bred erfaring, blant annet som advokat i advokatfirmaet Schjødt, EFTAs overvåkningsorgan, advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund og Norges Skiforbund. Hun har også vært daglig leder i advokatfirmaet Hus Panzer & Co, vit.ass.
ved Institutt for offentlig rett og foreleser og sensor ved NHH. Hun har videre en omfattende erfaring med rettsmeklinger og forhandlinger og underviser i mekling på Advokatkurset.
More about the author

Karen-Sophie Steen

Karen Sophie Steen har vært advokat i juridisk avdeling i LO siden 1990 og nestleder siden 2011. Hun har dommerfullmektigpraksis og har også arbeidet med arbeidsmiljø- og arbeidsmarkedspolitikk i departement. Steen har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo. Som LO-advokat har hun deltatt i en rekke forhandlinger og en rekke rettsmeklinger. Hun har på denne bakgrunn undervist og underviser
på kurs i rettsmekling både for dommere og for advokater og har også selv formell kompetanse som advokatmekler.
More about the author

Per Gammelgård

Per Gammelgård har vært dommer ved Oslo tingrett siden 1998 og har bred erfaring som rettsmekler siden 2000. Han har sittet i domstolenes fagutvalg i rettsmekling, vært med i Oslo tingretts faggruppe for rettsmekling og er medforfatter av håndboka Rettsmekling i praksis. Han har vært kursleder ved Oslo tingretts kurs i rettsmekling og har også ellers undervist og foredratt om emnet, og underviser blant annet på Advokatkurset. Han har en LLM fra USA fra 1987, med blant annet kurs i forhandlingsteknikk.
More about the author

Carsten Anker arv v/ Grete Anker

Carsten Anker (1947-2019) hadde praksis fra skatteetaten, var medstifter av Rettspolitisk Forening og drev virksomhet som privatpraktiserende advokat i Oslo siden 1982, blant annet i kontorfellesskap med Advoco advokatfirma DA. Han hadde formell kompetanse som advokatmekler, hadde erfaring fra rettsmeklinger og omfattende erfaring med forhandlinger. Han har forelest på kurs i rettsmekling for dommere og advokater og ved Netherlands Mediation Institute.
More about the author