Choose format

In stock
NOK 359

Storyline i ungdomsskolen og i videregående opplæring

En pluralistisk og kritisk tilnærming til bærekraft
Storyline er en tilnærming til undervisning og læring hvor elever og lærere lager en fortelling sammen. Denne fortellingen danner rammen og konteksten for ulike hendelser som legger til rette for at elevene får eierskap til og medvirkning i eget læringsforløp. Storyline er elevsentrert og tar i bruk aktive og utforskende metoder, og innbyr til tverrfaglige og temabaserte undervisningsforløp hvor de estetiske læreprosessene står sentralt. Uavhengig av om fortellingen er forankret i faktiske hendelser fra nåtiden eller fortiden, eller i et oppdiktet univers, fungerer den som en ramme for utforsking i et læringsfellesskap som åpner for mangfold av perspektiver.  

Denne antologien løfter kritiske aspekter, muligheter og utfordringer ved å gjennomføre storyline i ungdomsskole og videregående skole. Forfatterne legger spesiell vekt på bærekraftig utvikling som et av de tre tverrfaglige temaene i Kunnskapsløftet 2020. Den pedagogiske tilnærmingen gir muligheter til å utforske virkelighetsnære hendelser og utfordringer som av natur er fagovergripende.

Antologien presenterer varierte eksempler på storylineopplegg tilpasset ulike trinn og elevgrupper, både i ungdomsskolen og i videregående opplæring. Disse vil kunne fungere som hjelp og inspirasjon når lærere selv skal gjennomføre storyline. I tillegg gir antologien innsikt i både teoretiske og didaktiske perspektiver ved storyline. Forfatterne argumenterer for at storyline åpner opp for en helhetlig forståelse av fenomener ved å benytte en undersøkende og kritisk tilnærming. I tillegg fremmer storyline kreativitet og sanseopplevelser.

Antologien henvender seg til lærerstudenter, lærere, lærerutdannere, skoleledere, skoleeiere, og forskere i skole og utdanning som er interessert i å vite mer om alternative, utforskende og kreative undervisningsformer.

Detailed information

  • Pages: 296
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215060941
  • Publication date: 22.12.2023
  • Book group: 215

Gitte Cecilie Motzfeldt

Gitte Cecilie Motzfeldt er førstelektor i samfunnsfag ved Fakultet for lærerutdanning og språk, Høyskolen i Østfold. Hennes forskningsfelt er geografididaktikk og bærekraftig utvikling, og hun underviser i geografiske emner og samfunnsfagdidaktikk. Hun er spesielt opptatt av arbeid med utforskende didaktikk- og læringsarenaer som storyline, Tren tanken, og digitale spill i undervisningen.
More about the author

Ragnhild L. Næsje

Ragnhild Næsje er høgskolelektor i norskdidaktikk ved Fakultet for Lærerutdanninger og Språk ved Høgskolen i Østfold. Interesseområdene hennes er barne- og ungdomslitteratur, litteraturdidaktikk, begynneropplæring, lesing, leseforståelse, lesedidaktikk og storyline. Næsje har erfaring fra barneskolen og videregående skole og har siden 2016 arbeidet på grunnskolelærerutdanningen.
More about the author

Margaretha Häggström

Margaretha Häggström, filosofie doktor i pedagogiskt arbete och universitetslektor i ämnesdidaktik med inriktning mot Bild och Svenska. Arbetar vid Göteborgs universitet med lärarutbildningarna i alla åldrar. Undervisningsintressen rör estetik som didaktiskt verktyg, delaktighet, kommunikation och inkluderande arbetssätt, samt multimodalitet. Forskningsintressen rör estetiska naturupplevelser, utomhuspedagogik och transformativt lärande. Har lång erfarenhet av att arbeta med storyline.
More about the author

Stein A. Berggren

Stein Arnold Berggren er høgskolelektor i matematikkdidaktikk ved Fakultet for Lærerutdanninger og Språk ved Høgskolen i Østfold. Han har lang erfaring fra videregående skole, og har siden 2013 vært ansatt ved HiØ, i hovedsak på grunnskolelærerutdanningen 1-7. Forskningsinteressene hans er tverrfaglighet, storyline og overganger i skolen. Berggren har skrevet lærebok i begynneropplæring i matematikk.
More about the author

Kristine Høeg Karlsen

Kristine Høeg Karlsen er utdannet allmennlærer og har en ph.d. i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. I dag er hun ansatt som professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanninger og språk, Høgskolen i Østfold. Hun er prosjektleder for det NFR-finansierte FoU-prosjektet pARTiciPED og har siden 2015 ledet prosjektet «Storyline - en tverrfaglig og studentaktiv metode i lærerutdanningen». I tillegg har Karlsen hatt en II-stilling ved OsloMet fra 2021 hvor hun underviser i Master i begynneropplæring. Forskningsinteressene hennes inkluderer storyline, dansedidaktikk, vurdering og veiledning. Karlsen har publisert artikler og kapitler i bøker både nasjonalt og internasjonalt, med hovedfokus på storyline, samt redigert flere antologier.
More about the author