Velg format

På lager
kr 599

Nye grep om skriveopplæringa

Forskingsfunn og praksiserfaringar
Korleis kan ei felles forståing av skriving og tydelege forventningar om skrivekompetanse gi betre skriveopplæring? Og korleis kan ein utnytte læringspotensialet som ligg i skriving i ulike fag og samanhengar?

I fleire år har forskarar følgt ei stor gruppe lærarar og elevar i arbeidet deira med skriving og vurdering. Funna er interessante og oppsiktsvekkande. Denne boka presenterer bakgrunnen for det landsomfattande Normprosjektet, gjennomføringa, funn og erfaringar.

Boka inneheld også praktiske ressursar for skriveopplæring og tekstvurdering og presenterer erfaringar med å ta desse i bruk. Lærar- og elevstemmer kling saman med forskarstemmene gjennom heile boka, mellom anna i form av skriveoppdrag, elevtekstar frå ulike fag og samtalar om tekstar. Slik vender boka seg til ei brei lesargruppe: skriveforskarar, lærarutdannarar, skuleleiarar, utviklingsorienterte lærarar og ikkje minst lærarstudentar.


Forskarane som har designa og gjennomført prosjektet, har i fellesskap forfatta boka, og redaktørane har skrive det heile saman. I etterordet set Judy Parr frå New Zealand prosjektet inn i ein internasjonal kontekst.


There has been an ongoing call to examine writing instruction and to work to identify how best to support the development of writing. The NORM project contributes significantly to this call.
Judy Parr, professor ved University of Auckland, New Zealand

Normprojektet er et dristigt, originalt og imponerende bidrag til nordisk skriveforskning.
Ellen Krogh, professor ved Syddansk Universitet

Ett för lärare gripbart och relevant metaspråk som sätter många olika aspekter av texter i förgrunden.
Caroline Liberg, professor ved Uppsala universitet

Skrivesuksess for norske elever. Etter to års effektiv skriveopplæring hadde elevene forbedret skriveferdighetene sine tilsvarende et halvt til to års skolegang.
om Normprosjektet i Dagsavisen


"Herfra skal lyde en uforbeholden anbefaling til alle med interesse for skriveoplæring - lærere, ledere og skriveforskere, men også skolepolitikere og embedsmænd: Grib bogen! Læs - og skriv!"
Solveig Troelsen i Norsk Pedagogisk tidsskrift

Informasjon om boka

  • Sider: 432
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215028705
  • Utgivelsesdato: 05.03.2021
  • Bokgruppe: 215

Synnøve Matre

Synnøve Matre er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Fagfelta hennar er språk- og tekstutvikling, samtaleanalyse og skriveopplæring, og ho har publisert mange artiklar innanfor desse fagområda. Ho har deltatt i fleire store forskingsprosjekt, m.a. som leiar i «Normprosjektet» og i Talk, Text and Thinking together og som forskar i FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Doktoravhandlinga hennar frå 1998 omhandla barns munnlege tekstar. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i ei rekke bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012), Å skrive seg inn i læreryrket (2012) og Skrive for nåtid og framtid I og II (2007). Matre har vore gjesteprofessor ved Uppsala universitet. Ho leia også arbeidet med å etablere det nasjonale Skrivesenteret.
Mer informasjon om forfatteren

Randi Solheim

Randi Solheim er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærarutdanning, NTNU. Ho har doktorgrad i sosiolingvistikk og har seinare vore med i fleire store forskingsprosjekt om skriveopplæring, m.a. som nestleiar i «Normprosjektet» og forskar i prosjekta SKRIV og FUS (Funksjonell skriving i dei første skuleåra). Solheim har publisert ei rekke artiklar om den første skrive- og leseopplæringa, om skriveutvikling og vurdering av skriving, sosiolingvistikk og språkdidaktikk og om lærarutdanning. Ho har bidratt som redaktør og medforfattar i fleire bøker, m.a. Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (2012) og På sporet av god skriveopplæring (2011).
Mer informasjon om forfatteren

Hildegunn Otnes

Hildegunn Otnes er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes fagfelt er digitale tekster, samtaleanalyse, grammatikkdidaktikk og skrivedidaktikk, og hun har skrevet mange artikler og bøker innenfor disse fagområdene. Otnes har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er redaktør og medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Hennes doktoravhandling fra 2007 (Følge med og følge opp) omhandlet fenomenet lytting. Hun har dessuten vært medforfatter av flere bøker, blant annet Grammatikken i bruk (2004/2011/2020), Å være digital i alle fag (2009), Å invitere elever til skriving (2015), Å lære å skrive (2016) og Tekst i tid og rom (1999/2006/2017).
Mer informasjon om forfatteren

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært opptatt av og forsket på skolens ulike tekstkulturer, bl.a. i utgivelser som Skolestilen som genre (1988), Norsksensorenes tekstnormer og doxa (dr.avhandling, 1996), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Demokratisk medborgerskap i skolen (2011). Berge har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Han har også vært med og utviklet læreverket Skriv. Berge inngikk i faggruppa som la grunnlaget for de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet (2006), med særlig vekt på skriving. Han var fra 2003 også med i faggruppa som utviklet nasjonale skriveprøver.
Mer informasjon om forfatteren

Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen er professor emeritus i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), NTNU. Hans faglige interesser spenner vidt, fra skriveundervisning og elevtekster til grunnlagsspørsmål i vitenskapsteori. Han har publisert bredt, både nasjonalt og internasjonalt. Evensen har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Blant bøkene kan nevnes Nordic Research in Text Linguistics and Discourse Analysis (1985), Den vet best hvor sko(l)en trykker (dr. avhandling, 1986), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Applied Linguistics: Towards a New Integration? (2013). Evensen var med i faggruppene som utviklet nasjonale skriveprøver (2005) og skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet (2006). Han var også blant lederne i arbeidet fram mot det nasjonale Skrivesenteret.
Mer informasjon om forfatteren

Ragnar Thygesen

Ragnar Thygesen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Innenfor dette feltet har han særlig rettet oppmerksomheten mot lese- og skrivevansker, sosio-emosjonelle vansker, vurdering av grunnleggende ferdigheter, jus og spesialpedagogikk. Doktoravhandlingen hans omhandlet «Språknormkonflikt og skrivevansker». Han har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet». Han har publisert i en rekke tidsskrifter og antologier, blant annet i Transitions in the Field of Special Education. (2015), Inclusive Education in the New Millennium (2003) og Bedömning i svenskämnet (2015). Thygesen var med i faggruppene som arbeidet med å utvikle skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet og utviklet nasjonale skriveprøver.
Mer informasjon om forfatteren