Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært opptatt av og forsket på skolens ulike tekstkulturer, bl.a. i utgivelser som Skolestilen som genre (1988), Norsksensorenes tekstnormer og doxa (dr.avhandling, 1996), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Demokratisk medborgerskap i skolen (2011). Berge har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Han har også vært med og utviklet læreverket Skriv. Berge inngikk i faggruppa som la grunnlaget for de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet (2006), med særlig vekt på skriving. Han var fra 2003 også med i faggruppa som utviklet nasjonale skriveprøver.

Bøker av Kjell Lars Berge