Ragnar Thygesen

Ragnar Thygesen

Ragnar Thygesen er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder. Innenfor dette feltet har han særlig rettet oppmerksomheten mot lese- og skrivevansker, sosio-emosjonelle vansker, vurdering av grunnleggende ferdigheter, jus og spesialpedagogikk. Doktoravhandlingen hans omhandlet «Språknormkonflikt og skrivevansker». Han har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet». Han har publisert i en rekke tidsskrifter og antologier, blant annet i Transitions in the Field of Special Education. (2015), Inclusive Education in the New Millennium (2003) og Bedömning i svenskämnet (2015). Thygesen var med i faggruppene som arbeidet med å utvikle skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet og utviklet nasjonale skriveprøver.

Bøker av Ragnar Thygesen