Velg format

På lager
kr 339

Boligsosialt arbeid

Betydningen av bolig er anerkjent i FNs menneskerettigheter som grunnleggende for den enkeltes levekår. Det boligsosiale arbeidet er et omfattende felt, og det legges stadig større vekt på å utvikle helhetlige boligpolitiske planer for å forebygge at personer blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og på muligheter for å bistå dem som er det. Boligsosialt arbeid dreier seg om å tenke bolig og bomiljø i sammenheng med inkludering, deltakelse og folkehelse.

Forfatterne viser hvilke utfordringer som preger feltet, og hva som er sentrale tema for forskning, politikk og boligsosial praksis. Temaene i boka inviterer til faglig forankret refleksjon og diskusjon.

Boligsosialt arbeid er boka for deg som har interesse for boligpolitikk eller boligsosialt arbeid. Den egner seg godt for forskere, fagfolk og studenter innenfor det boligsosiale feltet.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215041483
  • Utgivelsesdato: 25.01.2021
  • Bokgruppe: 893

Asgeir Solstad

Asgeir Solstad er dosent i sosialt arbeid ved Nord universitet, og har doktorgrad i sosiologi fra samme universitet. Hans forskning har vært konsentrert om fagutvikling og organisering i velferdstjenestene. Han er opptatt av fattigdom, betalingsproblemer og økonomisk rådgivning. Men han arbeider også med boligsosiale spørsmål og NAV som velferdsforvaltning og arena for sosialt arbeid.
Mer informasjon om forfatteren

Kim Christian Astrup

Kim Astrup er samfunnsøkonom (cand.oecon.), utdannet ved Universitetet i Oslo. Han jobber som forsker II ved NIBR, OsloMet - storbyuniversitetet og er redaktør for Tidsskrift for boligforskning. Astrup har forsket mye på vanskeligstilte på boligmarkedet og boligsosiale virkemidlers virkninger.
Mer informasjon om forfatteren

Trond Bliksvær

Trond Bliksvær har doktorgrad i sosialt arbeid, og er seniorforsker (forsker 1) ved Nordlandsforskning. Hans forskningsinteresser omfatter blant annet boligsosialt arbeid, funksjonshemming, og tjenesteyting til ulike målgrupper innen helse-, omsorgs- og velferdstjenestene.
Mer informasjon om forfatteren

Inger Lise Skog Hansen

Inger Lise Skog Hansen er sosiolog og forsker ved Fafo. Hansen har lang erfaring fra velferdsforskning hvor levekår, sosial inkludering og tjenester til ulike utsatte grupper har vært blant hennes hovedtemaer. Hun har fulgt det boligsosiale feltet tett i mange år, og var blant annet medlem av Boligutvalget, som la fram NOU 2011.15, Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden.
Mer informasjon om forfatteren

Marit Iversen

Marit Iversen er sosionom med master i samfunnsvitenskap, fordypning i sosialt arbeid. Hennes masteroppgave setter søkelyset på forholdet mellom statlige aktører og kommunene i arbeidet med boligpolitisk og boligsosial planlegging. Hun er seniorrådgiver i Husbanken Nord i Bodø med boligsosialt arbeid som arbeidsfelt.
Mer informasjon om forfatteren

Alice Kjellevold

Alice Kjellevold er professor emerita ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Hun har særlig arbeidet innenfor det helserettslige og sosialrettslige fagfeltet. De senere årene har hun blant annet utgitt bøkene «Pårørende i helse- og omsorgstjenesten» i samarbeid med psykologspesialist Kari Bøckmann, «Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer» og «Retten til individuell plan». Hun har vært medlem i flere offentlige utvalg.
Mer informasjon om forfatteren

Viggo Nordvik

Viggo Nordvik er samfunnsøkonom med doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Han har jobbet med analyser av boligsosiale forhold, studier av prisvariasjoner i storbyer og av sosial ulikhet. De fleste av disse arbeidene er kvantitativt orienterte, og mange av dem bruker registerdata. Han var også medlem av det regjeringsoppnevnte Boligutvalget 2009-2011.
Mer informasjon om forfatteren

Jardar Sørvoll

Jardar Sørvoll har doktorgrad i historie fra Universitetet i Oslo, og jobber som forsker II ved NOVA, OsloMet - storbyuniversitetet. Han har arbeidet med bolighistorie og samfunnsvitenskapelig boligforskning siden 2008 og har publisert flere artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Skandinavisk bolighistorie, boligsosiale virkemidler og eldre personers vilkår på boligmarkedet er blant Sørvolls viktigste forskningstemaer.
Mer informasjon om forfatteren